۱۳۹۴ آذر ۱۵, یکشنبه

زوج مرتب و زنده بادی به روح دکارت

به خاطر این همه سفرکردن ازابتدای کودکی، به اقتضای شغل پدر، یا تنها زندگی کردن و تصمیم های فردی بسیار گرفتن  یا شایدهم جسارت تجربه ی فرهنگ ها و آدمهای جدید؟ .....نمی دانم اما مطمئنم که تصوریک رابطه ی دونفره ی همیشگی مشترک، آزار دهنده ترین چیزیست که می توانم درجهان تصورکنم.
آدمهای جدید، فرصت شکفته شدن ابعاد جدیداز وجود به آدم می دهند. جهان، تودرتو تر می شودو قدرت انطباق گسترش می یابد.
۱ نظر: