۱۳۹۴ خرداد ۲۸, پنجشنبه

سکس صوتی

از یکی از دوستان دخترم قول گرفته ام، نخستین باری که برای معاشقه می رود به من زنگ بزند و من صدایشان را بشنوم.
می خواهم تجربه ی صوتی تن - آمیزی دو نفررا به تخیلی و تصویری نسبت دهم.

دیوونه ام، نه؟!
۱ نظر: