۱۳۹۵ آبان ۱۶, یکشنبه

خرد - هورمون - عشق

در یک چیز به قطع ، ایمان دارم وآن تفکیک «جنبش هورمونی» از «عشق» است. نه اینکه باورداشته باشم که چیزی به نام عشق می تواند وجود داشته باشد اما می توانم بفهمم که بهتر است به «خردورزی» میان دوانسان که دردل زمان دوام می یابد وشکل «مهر» می گیرد به عنوان محور اساسی درزندگی بنگرم و البته که هرگز هیجانات کوتاه و گذاری هورمونی را از خوددریغ نخواهم کرد.

۱ نظر: