۱۳۹۴ تیر ۸, دوشنبه

انتقام در رابطه

شده است که معشوقانم را آگاهانه یا ناآگاهانه رنج داده ام. هیچ کدامشان هرگز انتقام نجسته اند.
انتقام جویی دررابطه انرژی بر است.
به دردنخور!
نه رابطه را بهبود می بخشد و نه حتی حال خوبی به آدم می دهد.
یکبار ازمعشوقی، انتقام گرفتم با خوابیدن با دوستی دیگر. درانتها فقط خودم ضرر کردم.

یا باید خوب بود یا رفت. هردو روش، عقلانی ست اما انتقام پوک و توخالی ست.
۱ نظر: