۱۳۹۴ تیر ۴, پنجشنبه

پدردوستم

منزل دوستکی بودم قدیمی. پس از مدتی به ایران برگشته بودم واو هم در تهران بود و همه چیز مهیا که همدیگر را ببینیم.
پدرش در ایام جوانی،سالها درفرانسه زندگی کرده بود. حتی مدتی همسرفرانسوی هم داشته است.

من و دخترک درنشیمن نشسته بودیم و مادرش در آشپزخانه ی اُپن مشغول کار بود. پدرش ناگهان از در رسید. شروع کرد بامن به فرانسه حرف زدن و من هم دست وپا شکسته ای که می دانستم جواب سلام دادم. به سمت هم رفتیم و به سیاق فرانسویها روبوسی کردیم.
اوقات کوتاه بانمکی بود.
وقتی به خودم برگشتم دیدم که این عمل برای دخترک و مادرش، اصلا هم بانمک نبوده.
کمی هم حتی دلخور بودند شاید.

باخودم فکر کردم این بوسه ی ساده ی معصوم که می تواند نوید صمیمیت باشد و نه چیز بیشتر، چرا اینهمه نزد ما ایرانی ها به مساله ای جنسی تعبیروتقلیل داده می شود؟
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر