۱۳۹۴ خرداد ۲۸, پنجشنبه

دلتنگی

این بارکه «ی» را تنها درخانه ببینم، همان دمِ در باید به هم چسبیم. باید همان پشت در، من رابه دیوار بچسباند و لبانم را گاز وبوسه باهم بگیرد.
همزمان باید به سینه هایم چنگ بزند.

باید نفس هایمان در هم فرورود و بعد خیلی زود خودمان هم در همدیگر فرورویم.

خیلی دلم برایت تنگ شده و معلوم نیست دوباره کی ببینمت!هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر