۱۳۹۴ تیر ۴, پنجشنبه

منفعت طلبی در رابطه

هرگز به یاد ندارم در هیچ رابطه ای، خواسته باشم چیزکی از رابطه دربیاید برایم.
هیچ چیز وهیچ چیزی به جز خود کیفیتی که رابطه دارد برایم مهم نبوده.
نه امور مادی مثل هدیه و سالگرد واینها و نه ویژگی های خانوادگی و اسم ورسم وغیره.

خودآن فرد و کیفیتی که به رابطه تزریق می کرده نخستین و آخرین فاکتور موثرم در انتخاب و بعدها نگه داشتن یک رابطه بوده.
شده با یک موزیسینِ روستا زاده که در کمال عجیبِ وجودی به سر می برده باشم و بعد پشت بندش با یک دکترای فلسفه.
هرگز نه دردرون و دربرون، از پسری درخواست ازدواج نداشتم.
ازهیچ کس درخواست ماندن نداشتم.
دلم می خواست رابطه، مثل یک زایمان طبیعی باشد. هیچ چیزمحاسبه بردار نشود.
اینگونه بود که توانستم تا کنون، «انسان» ها را ملاقات کنم و نه ابزارهایی برای رفع نیازها و منافع فردی ام.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر