۱۳۹۴ تیر ۴, پنجشنبه

بیان شفاف

دررابطه هایمان......

کاش حرف بزنیم
کاش حرف می زد
تا منظورش رابفهمم وشاید همه چیز طوردیگری رقم می خورد...

کاش حرف می زد!