۱۳۹۴ تیر ۴, پنجشنبه

رفتن

به مدت 30 ساعت ،به رابطه ام با «ی» خطر تزریق کردم. با عشق و اشتیاق و ترس برگشت.
رابطه داشت بی رنگ می شد. باز پررنگ شد.

خطردادن به مخاطب، مثل شوکِ الکتریکی است. 
خطردادن به مخاطب، آگاهش می کند به زنگ خطرِ رفتن!