۱۳۹۴ خرداد ۲۹, جمعه

ده سالگی

همین روزها؛ خرداد ده سال پیش بود که با نخستین پسردرزندگی ام آشنا شدم و آغاز به ورود به دنیای مردان کردم.
چه خوب است که حواسم به این دهه ها هست.
دوست دارم در چهل وچهارسالگی ام هم بیایم و اینجا بنویسم که تجربه چه برسرِ ادراک من آورده یا شاید هم نیاورده.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر